Slide background

BADANIA GRUNTU

GEOTECHNIKA

LABORATORIUM DROGOWE

POSZUKIWANIE ZŁÓŻ

Badania geotechniczne dla dróg i drogowych objektów

Geotechnika

Kompleksowe badania gruntu dla potrzeb budownictwa.

W zakresie geotechniki zajmujemy się badaniem gruntów dla celów projektowych i budowlanych. Do szeregu zadań, których się podejmujemy, należą wiercenia, sondowania dynamiczne i statyczne (DPL/CPT-u) oraz badania laboratoryjne gruntu, które pozwalają ocenić, a następnie zaklasyfikować napotkany grunt i warunki wodne do określonej kategorii geotechnicznej. Uzyskane wyniki badań, opatrzone odpowiednim komentarzem, przedstawiamy w formie opinii geotechnicznej lub dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Laboratorium gruntowe

Kontrola jakości wykonania robót drogowych.

 • odwierty w asfalcie/betonie/żelbecie;
 • badania sztywną płytą VSS (pomiar modułów odkształcenia gruntów, nawierzchni);
 • badania lekką płytą dynamiczną HMP;
 • sondowania dynamiczne sondą;
 • analizy kruszywa, mas bitumicznych i betonu;
 • oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntów niespoistych;
 • analizy sitowe i areometryczne;
 • oznaczenia zawartości substancji organicznej;
 • określanie stopnia agresywności korozyjnej wód w stosunku do betonu;
 • określanie zawartości metali ciężkich i substancji ropopochodnych w gruntach.

badania geologiczno - inżynierskie

Geologia złóż

Dokumentowanie złóż kopalin pospolitych, tj. piasków, żwirów i pospółek.

Zajmujemy się oceną opłacalności ekonomicznej, dotyczącej utworzenia kopalni kruszywa/żwirowni na wskazanym przez Państwa terenie.

 • kompleksowo przeprowadzamy procedury koncesyjne, związane z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem kopalin ze złóż;
 • wykonujemy odwierty poszukiwawcze do głębokości 30 m ppt
 • przygotowujemy projekty robót geologicznych;
 • opracowujemy dokumentacje geologiczne;

Badania geotechniczne

Co warto o nich wiedzieć?

Rola badań geotechnicznych

W wymiarze praktycznym badania geotechniczne pozwalają określić parametry gruntu w rejonie projektowanej inwestycji. Już przed zakupem działki, lub przed rozpoczęciem budowy oceniamy czy panujące warunki gruntowo-wodne nie stanowią przeszkody dla bezpiecznego posadowienia planowanego obiektu. Do najczęściej spotykanych zagrożeń wykrywanych przez geotechnika zaliczamy:

 • warstwy gruntów organicznych;
 • warstwy gruntów spoistych w stanie miękkoplastycznym;
 • warstwy gruntów niespoistych o niskim stopniu zagęszczenia;
 • warstwy nasypów niekontrolowanych;
 • wysoki stan zwierciadła wód gruntowych;
Uzyskane wyniki badań gruntowo-wodnych stanowią informację dla projektantów i konstruktorów na podstawie, której możliwe jest zaprojektowane optymalnego rodzaju i wymiarów fundamentu, a także wdrożenie rozwiązań pozwalających na zniwelowanie negatywnych oddziaływań wód gruntowych. Badania geotechniczne to niezbędny etap w procesie budowlanym, gwarantujący pewny grunt pod inwestycje!

badania geotechniczne dla projektów budowlanych

Cel wykonywania badań geotechnicznych

Badania geotechniczne są silnie powiązane z inżynierią naziemną. Polegają przede wszystkim na sprawdzeniu wytrzymałości gruntu, jego struktury oraz poziomu wód gruntowych, Prowadzone są głównie dla celów budowlanych. Badania geotechniczne przeprowadza się na etapie projektowania, aby umożliwić prawidłowe zaprojektowanie posadowienia obiektu budowlanego.Wyniki badań ośrodka gruntowego wykorzystuje się do projektowania i wykonywania budowli ziemnych, podziemnych, fundamentów budynków oraz budowy dróg. Można wyróżnić trzy etapy badań geotechnicznych:

 • wstępne;
 • realizacji budowli;
 • sprawdzania zmian zachodzących w gruntach i kontrola wyników badań w trakcie użytkowania obierku budowlanego;

wiercenia geotechniczne

Metodyka badań geotechnicznych

W pierwszym etapie, badania geotechniczne wykonuje się w terenie, gdzie rozpoznanie podłoża budowlanego przeprowadza się za pomocą:

 • odwiertów badawczych, pozwalających na pobranie prób gruntu do badań laboratoryjnych oraz dokonuje się wstępnej oceny makroskopowej rodzaju gruntu (spoisty czy niespoisty), wilgotności naturalnej, barwy gruntu, a także ustala się zawartości węglanów przy użyciu kwasu solnego;
 • sondowań dynamicznych, umożliwiających określenie zagęszczenia gruntu niespoistego, poprzez zbadanie oporu, jaki stawia ten grunt podczas wbijania ściśle zwymiarowanego stożka (sondowanie DPL);
 • sondowań statycznych CPT-u, pozwalających na precyzyjny pomiar parametrów geotechnicznych gruntów spoistych i niespoistych w stanie „in situ”.

Kolejny etap badań geotechnicznych przeprowadza się w warunkach laboratoryjnych, w celu określenia właściwości/parametrów fizycznych i mechanicznych gruntów, niezbędnych dla wykonania obliczeń konstrukcyjnych fundamentów.

Rezultaty badań, opatrzone odpowiednim komentarzem, przedstawiane są w postaci opinii geotechnicznej lub dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Opracowania te składają się z części opisowej (lokalizacja, charakterystyka morfologiczna, geologiczna, hydrologiczna i hydrogeologiczna oraz geotechniczna wraz z wnioskami i zaleceniami dla konstruktorów i projektantów) i części graficznej (mapa sytuacyjno-wysokościowa, karty otworów, karty sondowań, przekroje geotechniczne, objaśnienia i karta parametrów geotechnicznych).

badania geotechniczne gruntu

O firmie

W czym możemy Ci służyć?

O nas

Geologist jest firmą geotechniczną z główną siedzibą w Poznaniu. Przede wszystkim działamy na terenie województwa wielkopolskiego, ale również całego kraju. Naszą specjalizacją jest geotechnika, pozwalająca na ustalenie warunków gruntowo-wodnych (geologiczno-inżynierskich) dla celów projektowania i posadowienia obiektów budowlanych.

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, a powierzone nam zadania realizowane są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę z odpowiednimi uprawnieniami. Aby sprostać wysokim wymaganiom naszych klientów, korzystamy ze specjalistycznego i nowoczesnego sprzętu geotechnicznego.

Naszą bogatą ofertę kierujemy do klientów indywidualnych (badania gruntu pod budowę domu jednorodzinnego), a także do klientów instytucjonalnych, tj. biura projektowe, architekci, firmy budowlane. Działamy terminowo, rzetelnie i profesjonalnie, przy zachowaniu konkurencyjności cenowej.

W szczególności oferujemy:

Zaufali nam

Galeria

Nasza firma w obrazach

Realizacje

Wybrane zrealizowane projekty

Wskaż mapę dojazdu